Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Het wetsvoorstel zorgt voor een wettelijke basis voor onderwijsinstellingen en gemeenten om de aanpak van voortijdig schoolverlaten voort te zetten. Het wetsvoorstel biedt de randvoorwaarden voor deze partijen om een regionaal sluitend vangnet voor vsv’ers en jongeren in een kwetsbare positie te creëren. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat mbo-instellingen de aansluiting vinden bij het overleg tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het vo.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-02-2017
Einddatum consultatie 08-03-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is onderwijsinstellingen en gemeenten in staat te stellen om voortijdig schoolverlaten te blijven bestrijden en een sluitend vangnet voor jongeren in de regio te creëren. Daarvoor wordt de RMC-functie van gemeenten versterkt en een wettelijke basis gecreëerd om structureel maatregelen te nemen om voortijdig schoolverlaten te bestrijden voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. Een ander doel is de afstemming tussen mbo-instellingen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo en gemeenten over het ondersteuningsaanbod in de regio te bevorderen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Voortijdige schoolverlaters en jongeren in een kwetsbare positie, gemeenten, mbo-instellingen, vo-scholen, pro-scholen, vso-scholen, samenwerkingsverbanden vo, partijen uit de domeinen arbeid en zorg

Verwachte effecten van de regeling

Onderwijsinstellingen uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en gemeente kunnen doorgaan met de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten. Ze krijgen de mogelijkheid om alle jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen. Deze jongeren worden beter ondersteund. De wetswijziging heeft geen gevolgen voor andere burgers en voor bedrijven

Doel van de consultatie

Nagaan of het wetsvoorstel tegemoet komt aan de wensen van de praktijk.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie op de internetconsultatie is mogelijk voor het gehele wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie