Wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen.

Als leerlingen digitale leermiddelen gebruiken, worden er persoonsgegevens uitgewisseld tussen de onderwijsinstelling en de leverancier van leermiddelen. Deze consultatie gaat over het voorstel om voortaan gebruik te maken van een pseudoniem voor leerlingen bij deze uitwisseling. Gebruik van een pseudoniem beschermt de privacy van leerlingen en versimpelt de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-05-2016
Einddatum consultatie 15-06-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel is het creëren van een pseudoniem voor leerlingen, gebaseerd op het persoonsgebonden nummer (PGN), dat gebruikt wordt in de uitwisseling tussen de onderwijsinstelling en de leveranciers, zodat de leerlingen toegang hebben tot de juiste digitale leermiddelen en deze ook kunnen gebruiken. Om het pseudoniem te kunnen baseren op het PGN, is het noodzakelijk deze doelbepaling voor het gebruik van het PGN wettelijk te verankeren. Dat gebeurt in bijgaand conceptwetsvoorstel.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen en hun ouders. Leveranciers van digitale leermiddelen.

Verwachte effecten van de regeling

Door gebruik te maken van een pseudoniem zullen er minder persoonsgegevens van leerlingen uitgewisseld worden tussen onderwijsinstellingen en leveranciers. Dat heeft een positief effect op de privacy.
Leveranciers zullen hun systemen aan moeten passen om met het pseudoniem te kunnen werken. De invoering van het pseudoniem zal voor onderwijsinstellingen een beperkte administratieve lastenvermindering opleveren. De gegevensuitwisseling tussen de onderwijsinstelling en de leveranciers zal volledig geautomatiseerd plaatsvinden. De foutgevoeligheid van het bestel- en toegangsproces zal afnemen

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is een reactie te verkrijgen van belanghebbenden op de voorgestelde wetswijziging.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie