Wet tegengaan ontwijking WNT

Het doel van het wetsvoorstel is om de toepassing van de WNT in de zorg te verbeteren en een drietal mogelijkheden om de WNT te ontwijken aan te pakken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-06-2019
Einddatum consultatie 18-07-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 9352
Onderwerpen Inkomensbeleid Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Belangrijkste betrokkenen bij dit dossier:
• Instellingen en hun topfunctionarissen en toezichthouders (RvC/RvT) die op dit moment onder het regime van de WNT vallen of die mogelijk in de toekomst onder het regime van de WNT komen te vallen. Zij zijn direct belanghebbenden.
• Accountants die verantwoordelijk zijn voor het eerstelijnstoezicht op de WNT en voor wie eventuele aanpassingen van de WNT uitvoerbaar moeten zijn.
• Belangenorganisaties van onder 1 en 2 genoemde groepen.
• CIBG, Inspectie van het Onderwijs, Autoriteit woningcorporaties en eenheid toezicht WNT BZK, die verantwoordelijk zijn voor (tweedelijns) toezicht en handhaving en voor wie eventuele aanpassingen van de WNT uitvoerbaar moeten zijn.
• Alle organen uit de publieke sector (ministeries, provincies, gemeenten) onder wie instellingen ressorteren die onder de WNT vallen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel heeft een beperkte uitbreiding van de reikwijdte tot gevolg doordat er sprake is van een beperkte verruiming van het toetsingscriterium in de zorg voor kleine zorginstellingen, een uitbreiding van het gelieerde rechtspersonen begrip "naar boven", alsmede het onder de WNT brengen van onderaannemers in de zorg.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de regeling kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen