Wet kwaliteitsregistraties zorg

In dit wetsvoorstel wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor kwaliteitsregistraties om gepseudonimieseerde (bijzondere) persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze grondslag geldt alleen voor kwaliteitsregistraties die het Zorginstituut heeft opgenomen in het, ook bij dit wetsvoorstel te regelen, nieuwe openbare register voor kwaliteitsregistraties.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-06-2021
Einddatum consultatie 13-07-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De vormgeving van het wetsvoorstel is gebaseerd op de medisch specialistische sector (met uitzondering van de ggz). De behoefte aan kwaliteitsregistraties en de beheersing daarvan is in deze sector groot. In het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg 2019 tot en met 2022 hebben partijen afgesproken een commissie in te stellen met als doel om de administratieve lasten te verminderen. Dit heeft geresulteerd in het Advies van de Commissie Governance van Kwaliteitsregistraties. In vervolg op dit advies heeft de kwartiermaker Governance van kwaliteitsregistraties in maart 2020 een rapport opgeleverd met concrete maatregelen ter uitvoering van het advies.
Gelet op het algemene karakter van de regeling voor de kwaliteitsregistraties in de medisch specialistische zorg is de verwachting dat het wetsvoorstel ook een raamwerk kan bieden voor andere sectoren dan de medisch specialistische zorg. Daarom wordt voorgesteld dat de wettelijke regeling zich twee jaar na inwerkingtreding van de wet zal uitstrekken tot álle kwaliteitsregistraties in de zorg die als doel hebben te leren en verbeteren. Het wetsvoorstel biedt daarbij de mogelijkheid om bij lagere regelgeving sectorspecifieke regels te stellen om daarmee in te kunnen spelen op de bijzonderheden van de diverse sectoren.

Het wetsvoorstel is relevant voor o.a.:
- kwaliteitsregistraties in de zorg
- dataverwerkers als betrokkenen bij de verwerking van data ten behoeve van kwaliteitsregistraties,
- zorgverleners
- zorginstellingen
- zorgverzekeraars
- patiëntenorganisaties
- wetenschappelijke organisaties

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor patiënten en cliënten betekent het wetsvoorstel dat onder strikte voorwaarden de mogelijkheid biedt om hun persoonsgegevens te verwerken, zonder dat hen om toestemming wordt gevraagd. Dit geldt uitsluitend voor kwaliteitsregistratie die in het register van het Zorginstituut staan en waarvan onafhankelijk is getoetst dat zij het algemeen belang dienen. In dit wetsvoorstel wordt, ter waarborging van de privacy, pseudonimisering van de te verstrekken persoonsgegevens verplicht gesteld. Dit is een extra waarborg om te zorgen dat
geen direct herleidbare gegevens in kwaliteitsregistraties voorkomen.. Cliënten zullen naar verwachting de positieve gevolgen ondervinden van de kwaliteitsregistraties, namelijk een continue verbeteringsproces dat de kwaliteit van de zorg te goede komt. Ook kan informatie afkomstig van de kwaliteitsregistraties gebruikt worden voor het samen met de zorgverlener beslissen in de spreekkamer.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele voorstel worden gereageerd.

Daarnaast wordt u uitgenodigd om specifiek te reageren op de reikwijdte van het voorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Advies Commissie Governance van Kwaliteitsregistraties

Bron: www.rijksoverheid.nl

Een programma voor regie op kwaliteitsregistraties en verbetering van datagovernance

Bron: www.rijksoverheid.nl