Wet passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Met dit wetsvoorstel wordt in de Wmo 2015 een grondslag gecreëerd om voor de huishoudelijke hulp een aparte passende eigenbijdragesystematiek vast te stellen via een algemene maatregel van bestuur.
Daarnaast wordt het start- en pauzemoment voor de eigen bijdrage in het kader van de Wmo 2015 verduidelijkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-11-2022
Einddatum consultatie 12-12-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Wmo-cliënten die gebruik maken of gaan maken van de huishoudelijke hulp
• Gemeenten
• Het CAK
• Aanbieders van huishoudelijke hulp in de Wmo 2015

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Huishoudens met huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 2015 gaan vanaf een bijdrageplichtig inkomen van 185% van het sociaal minimum een hogere bijdrage betalen. Naar verwachting zullen huishoudens met een hoger inkomen vanwege de hogere bijdrage minder snel een beroep doen op huishoudelijke hulp.
• Aanbieders van huishoudelijke hulp in de Wmo 2015 zullen naar verwachting een afname of minder grote stijging van het beroep op huishoudelijke hulp ervaren.
• Als gevolg van deze maatregel zal er naar verwachting een minder groot beroep worden gedaan op de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp en zullen de inkomsten van gemeenten uit eigen bijdragen toenemen.
• Het CAK zal de nieuwe eigen bijdragesystematiek moeten inregelen in de eigen organisatie.
De verduidelijking van het start- en pauzemoment leidt er naar verwachting toe dat gemeenten hier gelijk mee omgaan.

Waarop kunt u reageren

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wmo 2015

Bron: wetten.overheid.nl