Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein

Met deze maatregel ontvangt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de taak om de tolkvoorzieningen voor auditief beperkten in het kader van de arbeidsinschakeling Participatiewet en maatschappelijke participatie uit te voeren. Een gedeelte van de tolkvoorzieningen is op dit moment ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet (resp. leefdomein en werkdomein gemeenten).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
27-03-2018
Einddatum consultatie
24-04-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen
Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Auditief beperkten en tolken

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Vanuit het perspectief van de cliënt kijkend is gekozen voor de ontwikkeling van een geharmoniseerde, centrale tolkvoorziening voor auditief beperkten voor het werk-, leef- en onderwijsdomein, waarin de specifieke voorwaarden van de verschillende domeinen behouden kunnen blijven.
Voor mensen met een auditieve beperking en de tolken betekent dit dat zij dan nog maar met één uitvoeringsorganisatie, het UWV, van doen hebben, waar één loket ingericht zal worden voor de drie domeinen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsontwerp en het concept van de memorie van toelichting bij dat ontwerp.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling