Wet basisregistratie personen

Het wetsvoorstel beoogt de huidige Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) te vervangen en zal onder meer ook een regeling gaan bevatten voor de registratie van niet-ingezetenen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-04-2010
Einddatum consultatie 10-05-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van het wetsvoorstel is om belangrijke vernieuwingen op bestuurlijk, maatschappelijk, juridisch en technisch gebied en daaruit voortvloeiende nieuwe eisen voor een correcte registratie van persoonsgegevens door de overheid, te vertalen in regelgeving. De belangrijkste vernieuwingen zijn de technische modernisering van de opzet van de basisregistratie, de registratie van niet-ingezetenen, een verdere verbetering van de kwaliteit van de geregistreerde gegevens en de mogelijkheid voor plaatsonafhankelijke dienstverlening en in samenhang daarmee het verminderen van administratieve lasten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Overheidsorganen die de in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taak.
- Anderen dan overheidsorganen die in aanmerking komen voor verstrekking van de betreffende gegevens.
- Burgers die geregistreerd worden in de BRP.
- Gemeenten (colleges van burgemeester en wethouders) die de BRP bijhouden.
- Nog aan te wijzen bestuursorganen die niet-ingezetenen kunnen laten inschrijven (bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank).
- Instanties die gegevens moeten aanleveren in verband met de bijhouding.

Verwachte effecten van de regeling

- Vermindering administratieve lasten van de burgers (mogelijkheid om bij iedere gemeente de gegevens over zichzelf in te zien en daarvan een uittreksel te krijgen).
- Vermindering uitvoeringslasten bij overheidsinstanties en andere gebruikers van de BRP.
- Verdere verbetering van de kwaliteit van de gegevens die verstrekt worden aan de gebruikers.
- Efficiëntere en snellere manier van verstrekking aan de gebruikers.
- Eenvormigheid in de registratie van niet-ingezetenen.

Doel van de consultatie

Zo breed mogelijk reactie ontvangen op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.