Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Dit wetsvoorstel regelt voor nieuwe kwaliteitsstandaarden met een risico op (zeer) hoge kosten, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Minister voor Medische Zorg (MZ), na afstemming in de Ministerraad, eerst akkoord moeten geven op de financiële consequenties daarvan. Zo kunnen we de kosten van de collectieve (zorg)uitgaven beheersen. De Tweede Kamer controleert de ministers bij het uitoefenen van deze bevoegdheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-04-2018
Einddatum consultatie 30-04-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- organisaties van zorgaanbieders/zorgverleners,
- organisaties van zorgverzekeraars of uitvoerders van de Wet langdurige zorg,
- cliëntenorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de uitzonderlijke situatie dat een kwaliteitsstandaard tot substantiële financiële gevolgen kan leiden, zullen de indieners van kwaliteitsstandaarden bij het Zorginstituut, een kwalitatieve inschatting van de financiële gevolgen van de kwaliteitsstandaard moeten geven. Ook zullen deze partijen mogelijke vragen van de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van de berekening van de budgettaire impact moeten beantwoorden.

Waarop kunt u reageren

Er kan zowel op het concept wetsvoorstel als op de memorie van toelichting gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    beantwoording IAK-vragen wetsvoorstel aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden