Wet Wijziging Wsnp

Met dit wetsontwerp worden wijzigingen doorgevoerd in de Faillissementswet om te zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). De wijzigingen betreffen een aanpassing van de criteria waaraan de rechter een verzoek tot toelating tot de Wsnp moet toetsen en de introductie van de mogelijkheid voor schuldeisers om hoger beroep in te stellen tegen de toelatingsbeslissing van de rechter.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-12-2020
Einddatum consultatie 10-02-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11107
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schuldenaren die kampen met problematische schulden en hun schuldeisers, hulpverleners die betrokken zijn bij gemeentelijke schuldhulpverleningstrajecten, Wsnp-bewindvoerders, rechter-commissarissen en rechters.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het gemeentelijk schuldhulpverleningstraject en de Wsnp zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat schuldenaren met problematische schulden in een uitzichtloze schuldensituatie terechtkomen. De regelingen worden daar nu niet ten volle voor benut. Dit komt omdat een aantal voorwaarden om van een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject te kunnen doorstromen naar de Wsnp in de praktijk te streng blijken te zijn. Daarom worden de aanpassingen doorgevoerd in de voorwaarden waaronder een schuldenaar kan worden toegelaten tot de Wsnp.

Waarop kunt u reageren

Het voorontwerp voor de Wet, de bijbehorende toelichting en het document met vragen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Vragen bij consultatie Wet wijziging Wsnp

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Faillissementswet

Bron: wetten.overheid.nl