Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail voor. Met deze wet wordt de B.V. ProRail omgevormd naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Dit wetsvoorstel regelt de inrichting van het zelfstandig bestuursorgaan, kent taken en bevoegdheden toe aan het zelfstandig bestuursorgaan en regelt de verhouding tussen ProRail en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-10-2018
Einddatum consultatie 30-11-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8166
Onderwerpen Organisatie en beleid Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• ProRail
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
• Autoriteit Consument en Markt

Doel van de regeling:
Met dit wetsvoorstel geeft de regering uitvoering aan het voornemen in het regeerakkoord. ProRail wordt omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan. De omvorming heeft als doel:
• de organisatie van ProRail vorm te geven op een wijze die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert;
• de aansturing van ProRail te vereenvoudigen;
• en de publieke verantwoording over de wettelijke taken en de besteding van publieke middelen (jaarlijks ruim 2 miljard euro) te versterken.

Dit wetsvoorstel zorgt voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail; daarnaast zorgt het ook voor een sturing- en toezichtarrangement, toegespitst op de publieke taak van ProRail. Hierdoor kunnen de publieke belangen met betrekking tot de hoofdspoorweginfrastructuur zo goed en efficiënt mogelijk worden verwezenlijkt. Voldoen aan de onafhankelijkheidseisen die door Europese richtlijnen aan de spoorweginfrastructuurbeheerder worden gesteld is een belangrijke randvoorwaarde voor de omvorming.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De omvorming tot zelfstandig bestuursorgaan heeft met name gevolgen voor de verhouding tussen de minister en ProRail. De verhouding tussen ProRail en de sector wijzigt door het voorstel nauwelijks. De omvorming tot zelfstandig bestuursorgaan heeft geen gevolgen voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel van ProRail.

Als gevolg van de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan worden op ProRail de regels van toepassing die op bestuursorganen van toepassing zijn. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop het zelfstandig bestuursorgaan ProRail zijn taken uitoefent, hoe het omgaat met stakeholders en voor de bedrijfsvoering. De toedeling van bevoegdheden aan het zelfstandig bestuursorgaan ProRail heeft gevolgen voor de rechtsbescherming van de betrokken personen en organisaties. Wat betreft de taken die ProRail niet op basis van publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefent, blijft het huidige stelsel van rechtsbescherming onveranderd.

Waarop kunt u reageren

Het voorliggende wetsvoorstel beoogt de rechtsvorm van ProRail te wijzigen en de verhoudingen tussen ProRail en de minister van IenW te regelen. Het doel van deze consultatie is om betrokkenen te informeren en te consulteren over de voorgenomen instellingswet. Op alle onderdelen van de ontwerpwet en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Hoewel er een verband is, vindt dit omvormingstraject afzonderlijk van twee andere lopende wetgevingstrajecten plaats:
• Het wetsvoorstel ter implementatie van het vierde Spoorwegpakket is door de Tweede Kamer aangenomen, de daarbij behorende lagere regelgeving wordt momenteel (tot en met 9 november 2018) geconsulteerd. Met dat wetgevingstraject wordt een geleidelijke openstelling van de spoorwegmarkt beoogd.
• Daarnaast wordt de Spoorwegwet gemoderniseerd, in een apart traject. Dit traject heeft tot doel om de wet beter aan te laten sluiten bij de relevante EU-richtlijnen en -verordeningen en bij de belangrijkste beleidsdoelen ten aanzien van het spoor.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Spoorwegwet

Bron: wetten.overheid.nl