Wet invoering extra geboorteverlof

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van 2 dagen met loondoorbetaling nu naar 1 week verlof met behoud van loon en aanvullend 5 weken verlof zonder loon. Gedurende die 5 weken hebben partners wel recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het loon (met een maximum). Daarnaast wordt het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van 4 weken tot 6 weken (met een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-02-2018
Einddatum consultatie 19-03-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 8932
Onderwerpen Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers die echtgeno(o)t(e ) of geregistreerde partner zijn van een pas bevallen moeder of met haar samenwonen of die haar kind hebben erkend. Voorts betreft de doelgroep (beide) ouders die een kind ter adoptie of voor pleegzorg hebben opgenomen in hun gezin.
De werkgevers van deze werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verruiming van de verlofregelingen zal leiden tot een betere binding tussen het kind en de partner, grotere participatie van de partner bij de zorg voor het kind en een meer evenwichtige balans van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden. Er ontstaat meer ruimte voor vrouwen om te participeren op de arbeidsmarkt. Ook het feit dat het verschil in verlof bij de geboorte tussen mannen en vrouwen wordt verkleind (nu: 2 dagen vs. 16 weken, straks 6 weken vs. 16 weken), kan leiden tot een hogere participatie van vrouwen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet arbeid en zorg

Bron: wetten.overheid.nl