Wijzigingsvoorstel Wbft

Reactie

Naam SRA (RA P.C.J. Dinkgreve)
Plaats Nieuwegein
Datum 18 december 2013

Vraag1

U wordt uitgenodigd te reageren op bijgaand consultatiedocument.
Algemene reactie SRA op de consultatie:

SRA is het ten principale oneens met de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage ter (mede)financiering van het financieel toezicht.

De overheid/politieke veld/maatschappelijk verkeer vindt dat zelfregulering niet meer aan de orde van de dag is. Door het toezicht bij een door de overheid ingestelde zelfstandig bestuursorgaan neer te leggen, creëert de overheid zelf een publieke taak voor de toezichthouder (nutsfunctie). De kosten voor die publieke taak kunnen niet zo maar op een bepaalde sector worden afgewenteld. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de kosten voor de politie ook afgewenteld zouden moeten worden op alle gebruikers/overtreders.

De borging en verbetering van, en het toezicht op de kwaliteit in de sector accountancy wordt grotendeels al gedragen door de sector vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de sector zelf voelt. Deze kwaliteitsborging is bovendien van dermate groot belang voor het maatschappelijke verkeer (ondernemingen, BV Nederland) én voor de inkomsten van de overheid (belastingenheffing voor de schatkist) zelf, dat SRA het principieel oneens is met de stelling dat de overheid zich kan terugtrekken van de publieke taak die zij volgens SRA in dat kader op zich dient te nemen.

In dat kader hecht SRA ook aan het gelijkheidsbeginsel, in die zin dat alle door de overheid ingestelde 'Autoriteiten'/zbo's (zoals bijvoorbeeld de NZa, NMa en het inmiddels door de Eerste Kamer goedgekeurde voorstel te komen tot een Kwaliteitsinstituut voor de zorg) (deels) worden gefinancierd door de desbetreffende verantwoordelijke Ministerie(s).

vriendelijke groet,
Paul C.J. Dinkgreve RA
voorzitter SRA