Wijzigingsvoorstel Wbft

Voorgesteld wordt de Wet bekostiging financieel toezicht te wijzigen. Belangrijkste aanleiding vormt de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage ter (mede)financiering van het financieel toezicht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-12-2013
Einddatum consultatie 03-01-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) dient op een aantal punten te worden gewijzigd. Directe aanleiding hiervoor is het voornemen, vastgelegd in het regeerakkoord “Bruggen slaan” van 29 oktober 2012, tot afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) uit te oefenen toezicht op de financiële markten. De kosten voor onder toezicht staande instellingen zullen navenant toenemen. Daarnaast bevat het consultatiedocument nog een aantal andere voorstellen tot wijziging van de Wbft.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Instellingen die onder toezicht staan van de AFM en DNB.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de memorie van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.