Wijziging Participatiewet in verband met categoriale bijzondere bijstand voor alleenverdieners

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 19 april 2024

Vraag1

Wiat vindt u van het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met de categoriale bijzondere bijstand voor alleenverdieners?
Met veel belangstelling hebben we vanuit de gemeente Amsterdam kennis genomen van de internetconsultatie voor de wijziging van de Participatiewet in verband met categoriale bijzondere bijstand voor alleenverdieners.
Allereerst zijn we verheugd dat deze kwestie landelijk wordt opgepakt en er een oplossing wordt beoogd die eenvoudig en uitvoerbaar is en de administratieve last zoveel mogelijk beperkt voor gezinnen die door deze problematiek zijn geraakt. We hebben nog wel enkele opmerkingen/zorgen n.a.v. de consultatie:

• Deze kwestie wordt bij gemeentes neergelegd omdat het niet op korte termijn door de landelijke belastingdienst kan worden opgelost. Dat betekent (helaas) dat er ook lokale verschillen kunnen optreden. Dat is niet wenselijk. Maar bovenal is is van belang dat de regeling eenvoudig en uitvoerbaar wordt. Dat betekent eigenlijk dat we zonder verder onderzoek, of indien nodig met alleen een BRP-controle, deze betalingen willen kunnen verrichten. In het voorstel wordt nu zowel gesproken over “criteria die gelden voor ‘de lijst’ via de Belastingdienst als voor de overige gevallen. We verzoeken de wetgever om expliciet(er) aan te geven dat er geen nader onderzoek hoeft worden te verricht door gemeentes, ook niet bijvoorbeeld naar de identiteit (die bij de belastingdienst bekend is) of naar eventuele Participatiewet uitsluitingsgronden. Om de betalingen uit te voeren verzoeken we dat ook IBAN-nummers gedeeld worden via de lijst, deze zullen immers bekend zijn vanuit de belastinggegevens.
• In het verlengde daarvan verzoeken wij ook om duidelijker en volledig in te vullen wat met “lichte toets” en “de criteria” wordt bedoeld bij het onderzoek naar het recht van gezinnen die niet op de lijst staan en zich melden. Ook bij deze groep verzoeken we dat gemeentes tenminste de vrijheid hebben deze tot een minimum te beperken en zo nodig gegevensdeling vanuit de belastingdienst mogelijk te maken.
• Tenslotte verzoeken we iets meer duidelijkheid te geven over de terugvorderingsparagraaf. Wordt er verwacht dat gemeenten actief onderzoek naar de rechtmatigheid gaan doen en gaan handhaven? Dit werpt ook grote vragen over de uitvoerbaarheid op, waar we uiteraard nader over in gesprek willen gaan.