Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

In verschillende gebieden staat de leefbaarheid steeds verder onder druk. Dit heeft veel negatieve gevolgen voor de bewoners van deze gebieden en regio’s. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten aanspraak maken op een specifieke uitkering ten behoeve van de verbetering van de woonkwaliteit en de leefomgeving in kwetsbare gebieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-01-2021
Einddatum consultatie 10-02-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn gemeenten die een aanvraag kunnen indienen en eventueel een specifieke uitkering kunnen ontvangen, en burgers die gebaat zijn bij de herstructureringsprojecten die met behulp van de uitkering kunnen worden uitgevoerd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen en eventueel een specifieke uitkering ontvangen. Burgers spelen geen directe rol binnen de regeling, zij ondervinden baten bij het verbeteren van de woonkwaliteit en leefomgeving in prioritair de kwetsbaarste gebieden. Ook bedrijven spelen geen directe rol binnen de regeling, en ook zij ondervinden baten bij het haalbaar maken van de start van een herstructureringsproject. Zo wordt immers de herstructurering van gebieden (sloop/nieuwbouw en intensieve verbouw) mogelijk gemaakt waar (bouw)bedrijven direct baat bij hebben.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling, de bijlage met de beoordelingscriteria, en de toelichting kan worden gereageerd.

Daarnaast wordt gemeenten specifiek verzocht mee te denken met de volgende punten:

- Een meetbare definitie voor 'leefbaarheid'. Hoe kan een verbetering van de leefbaarheid opgenomen worden als beoordelingscriterium? Hoe meten we een vooruitgang in leefbaarheid op objectieve wijze (huidige voornemen in de bijlage is om dit op grond van de leefbarometer te benaderen).
- Een meetbare definitie voor kwetsbaar gebied. En hoe kan dat vertaald worden naar een beoordelingscriterium?
- Ten slotte zijn in het algemeen ideeën over en voor het beoordelingskader in de bijlage welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen