Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Dit besluit implementeert samen met de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie de richtlijn verzekeringsdistributie. Dit besluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo), het Besluit prudentiële regels Wft, het besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
19-10-2017
Einddatum consultatie
17-11-2017
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Financiën
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verzekeraars, adviseurs, bemiddelaars in verzekeringen, (onder) gevolmachtigde agenten, brancheorganisaties, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de verwachte effecten van het besluit wordt verwezen naar paragraaf 6 van het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (Kamerstukken II 2016/17, 34 770, nr. 2). In deze paragraaf is een overzicht weergegeven van de bedrijfseffecten die de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie en de daarbij behorende lagere regelgeving naar verwachting zullen brengen voor het bedrijfsleven. In dit besluit zijn geen andere normen opgenomen als die destijds uitgangspunt waren bij het maken van de kostenberekeningen.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het besluit en de nota van toelichting.

Externe bronnen

Acties

Delen regeling