Wijziging Waterbesluit en Omgevingsbesluit ivm overdracht areaal, wijziging Besluit kwaliteit leefomgeving ivm actualisatie indicatoren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt met dit verzamelbesluit twee wijzigingen voor:
1. van het Waterbesluit en het Omgevingsbesluit vanwege overdracht van areaal in Noord-Brabant en
2. van het Besluit kwaliteit leefomgeving vanwege actualisatie van de indicatoren voor de goede ecologische waterkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat aanpassingen in de huidige regelgeving niet vervallen als de Omgevingswet in werking treedt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-06-2022
Einddatum consultatie 11-07-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14018
Onderwerpen Stoffen Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• burgers;
• bedrijven;
• overheden.

Doel van de regeling
Het wijzigingsbesluit bevat wijzigingen op een tweetal onderwerpen:
1. In het kader van het Bestuursakkoord Water is afgesproken om het beheer van areaal Oude Maasje, het Zuiderkanaal, de Westelijke kanaaldijk ’s-Hertogenbosch-Drongelen en de Markkanaaldijken van het Rijk over te dragen aan het Waterschap Brabantse Delta.
2. Bijlage IIIa bij artikel 2.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving met de omgevingswaarden voor een goede ecologische toestand van een krw-oppervlaktewaterlichaam wordt aangepast naar de meest recente toxicologische inzichten. Dit is al in de huidige regelgeving opgenomen, maar wordt nu ook gewijzigd in het Besluit kwaliteit leefomgeving bij de Omgevingswet.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. De areaaloverdracht heeft geen of nauwelijks directe gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu. Wel krijgen zij voor wateractiviteiten te maken met het waterschap als bevoegd gezag en niet langer met Rijkswaterstaat. Voor die activiteiten gelden daardoor soms ook andere regels. Tussen Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en de provincie Noord-Brabant zijn afspraken gemaakt in een bestuurlijke overeenkomst met betrekking tot de areaaloverdrachten.

2. Door het aanpassen van de waarden in bijlage IIIa bij het Besluit kwaliteit leefomgeving neemt het aantal waterlichamen waarin sprake is van een normoverschrijding af. De feitelijke belasting van het milieu kan echter gelijk blijven. De wijziging van bijlage IIIa leidt niet tot administratieve lasten, er zijn immers geen gevolgen voor burgers of bedrijven. In het huidige recht hebben deze aanpassingen al plaatsgevonden, maar worden nu ook gewijzigd in het Besluit kwaliteit leefomgeving bij de Omgevingswet.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 11 juli 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Waterbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit kwaliteit leefomgeving

Bron: iplo.nl

Omgevingsbesluit

Bron: iplo.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl