Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

In de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht zijn de vereisten opgenomen waaraan dient te worden voldaan om in aanmerking te komen voor een erkenning.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-08-2015
Einddatum consultatie 29-09-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht is de geldende eisen voor het verkrijgen van een E-erkenning aan te scherpen. De belangrijkste aanvulling betreft de eis dat een aanvraag voor een E-erkenning vergezeld dient te gaan van een zogenaamd Dangerous Goods Operations Manual (DGOM). Hiermee worden eisen aangescherpt voor het in opdracht van derden verpakken en verzenden van gevaarlijke stoffen.

Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele meer juridisch-technische aanpassingen door te voeren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijziging van de regelgeving heeft gevolgen voor E-erkenninghouders en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Door de ILT is een uitvoering- en handhavingtoets uitgevoerd.

Verwachte effecten van de regeling

Door het verplicht stellen van een DGOM voor E-erkenninghouders zal naar verwachting de luchtvaartveiligheid toenemen.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is betrokkenen informeren en consulteren over voorgenomen wijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de ontwerpregeling wordt een reactie gevraagd.

Meer informatie