Wijziging Participatiewet e.a. in verband met het verplichten van beschut werk en openstellen van de praktijkroute

Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat alle gemeenten werkplekken creëren voor mensen die uitsluitend onder beschutte omstandigheden kunnen werken. Daarnaast wordt met dit voorstel de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder verbeterd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2016
Einddatum consultatie 14-08-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van dit wetsvoorstel is allereerst om ervoor te zorgen dat alle gemeenten plekken creëren voor mensen die uitsluitend onder beschutte omstandigheden kunnen werken. Gemeenten moeten het aantal beschut werkplekken creëren dat aansluit bij de behoefte en waarvoor zij vanaf de totstandkoming van de Participatiewet middelen krijgen. Het doel van het openstellen van de praktijkroute als toegang tot het doelgroepregister is om de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren. Voor alle partijen staat voorop om de afgesproken banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.
Het is van belang om de beslissing over opname in het doelgroepregister van mensen van wie op de werkplek een loonwaarde beneden WML is vastgesteld, te baseren op voldoende en op objectieve gegevens. Naar verwachting zijn deze gegevens eind 2016 beschikbaar. Mocht deze informatie leiden tot het besluit om mensen die werken met beperkte loonwaarde die door een gevalideerde loonwaardemethode is gemeten in het doelgroepregister op te nemen, dan kunnen mensen van wie op basis van een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat zij een loonwaarde lager dan het wettelijk minimumloon hebben, zonder doelgroepbeoordeling door UWV opgenomen worden in het doelgroepregister. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Als de regering besluit dat de mensen ook via de ‘praktijkroute’ tot de doelgroep van de banenafspraak behoren, dan is het belangrijk en wenselijk dat deze groep snel in het doelgroepregister kan worden opgenomen. Om deze reden is de benodigde wetswijziging alvast uitgewerkt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bij de verplichtstelling beschut werk gaat het om mensen die uitsluitend onder beschutte omstandigheden kunnen werken, gemeenten die de beschut werkplekken moeten creëren en UWV die de adviezen beschut werk moet afgeven. Bij de praktijkroute gaat het om mensen van wie op basis van een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat zij een loonwaarde lager dan het wettelijk minimumloon hebben.

Doelgroepen zijn daarnaast ook:
- Gemeenten die een gevalideerde loonwaardemethodiek inzetten.
- UWV die het doelgroepregister banenafspraak beheert.
- Bedrijven die loonwaardemethodieken aanbieden.
- Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen.

Verwachte effecten van de regeling

Verwachte effecten van de wettelijke verplichting beschut werk zijn dat mensen zelf aanvragen voor een advies beschut werk bij UWV gaan indienen, dat meer adviezen beschut werk worden afgegeven (en dus ook meer positieve adviezen) en dat gemeenten meer beschut werkplekken creëren. Gemeenten kunnen niet langer geen beschut werk aanbieden.

Verwacht effect van het openstellen van de praktijkroute als toegang tot het doelgroepregister is dat de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder wordt verbeterd, zodat het eenvoudiger wordt om de afgesproken banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het voorgestelde wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het wetsvoorstel reageren.