Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2021

De vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band worden verlengbaar gemaakt op grond van het algemeen economisch belang, als bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel a, van het Frequentiebesluit 2013. Deze regeling strekt daartoe.
Op grond van artikel 3.15 van de Telecommunicatiewet kan voor het gebruik van frequentieruimte een bedrag in rekening worden gebracht teneinde een optimaal gebruik van die frequentie-ruimte te bevorderen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-09-2021
Einddatum consultatie 27-10-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met deze regeling wordt voor bepaalde vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep een bedrag in rekening gebracht. Meer concreet wordt met deze regeling het bedrag vastgelegd voor de ongeclausuleerde landelijke FM-vergunningen (kavels A1, A3, A6 en A7) en de daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep.
Ook potentiële nieuwe toetreders worden door de regeling geraakt aangezien de regeling er mede toe strekt om verstoring van een gelijk speelveld (level playing field) te voorkomen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met deze regeling wordt voor bepaalde vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep een bedrag in rekening gebracht. Op grond van de Telecommunicatiewet moet voor een verlenging een marktconforme vergoeding betaald worden, waarin de reële economische waarde tot uitdrukking komt om te voorkomen dat de verlenging kan worden aangemerkt als een verboden vorm van staatssteun aan de huidige vergunninghouders.

Waarop kunt u reageren

Op de regeling en de daarbij behorende toelichting.

Downloads

Overige documenten

  • Advies SEO opleggen markconforme vergoeding