Wijziging Wegenverkeerswet 1994 vanwege de verkeersongevallenregistratie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijzing voor van de Wegenverkeerswet 1994. Het gaat om een wettelijke grondslag voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in de verkeersongevallenregistratie. Daarnaast wordt een wettelijke grondslag gemaakt voor de implementatie de Europese richtlijn 2019/1936/EU over het voeren van verkeersveiligheidsbeleid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-12-2020
Einddatum consultatie 01-02-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10013
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Betrokkenen van verkeersongevallen;
• Betrokkenen in de registratieketen van verkeersongevallen;
• Overheidsinstellingen betrokken bij verkeersveiligheid;
• Markt-, kennis-, en onderzoekspartijen betrokken bij verkeersveiligheid.

Doel van de regeling
Voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in de verkeersongevallenregistratie is nu nog geen expliciete wettelijke grondslag, terwijl de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dit wel vereist. Met de voorgestelde wetswijziging wordt deze grondslag in de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen. Daarmee wordt voorzien in de noodzakelijke informatiebehoefte van gebruikers van de verkeersongevallenregistratie voor het opstellen van verkeersveiligheidsbeleid en het bepalen van effectieve maatregelen om verkeersongevallen te voorkomen.

Tevens wordt een wettelijke basis gemaakt voor de implementatie van EU-richtlijn 2019/1936 op grond waarvan wegbeheerders, met gebruikmaking van informatie over verkeersongevallen, verkeersveiligheidsbeleid moeten voeren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de voorgestelde wetswijziging kunnen partijen die betrokken zijn bij het verbeteren van de verkeersveiligheid, worden voorzien in de noodzakelijke informatiebehoefte. De verwachting is dat zij hierdoor beter in staat worden gesteld om (gerichter) verkeersveiligheidsbeleid te formuleren en effectievere maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verhogen en toekomstige verkeersongevallen te voorkomen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 1 februari 2021 via deze website reageren op de wettekst, de memorie van toelichting en de bijgevoegde Data impact protection assesment’ (DPIA) .

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wegenverkeerswet 1994

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling RICHTLIJN (EU) 2019/1936

Bron: eur-lex.europa.eu

Te implementeren regeling RICHTLIJN 2008/96/EG

Bron: eur-lex.europa.eu

Beantwoording van Kamervragen

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl