Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Toeristische verhuur van woonruimte

Reactie

Naam A.M. Naninck
Plaats Amsterdam
Datum 14 april 2019

Vraag1

Er kan op alle onderdelen van de wetswijziging worden gereageerd.
Ben het eens met kritiek van Vereniging Amsterdam Gastvrij, t.w.:
Amsterdam Gastvrij dringt er sterk op aan in deze wijziging van de wet niet (opeens alsnog) ‘leefbaarheid’ of bestrijding van overlast tot een legitieme doelstelling van maatregelen in een huisvestingsverordening te maken op basis van de nieuwe artikelen en de woorden overlast en leefbaarheid in het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting (MvT) en het Integraal afwegingskader (IAK) te schrappen.
Amsterdam Gastvrij ondersteunt van harte de registratieplicht maar is tegenstander van een mogelijke meldplicht of vergunningenplicht omdat deze geen aantoonbaar publiek belang dienen, i.c. de woonvoorraad beschermen, noch effectief en proportioneel zijn. Een vergunningenplicht zal ook tot aanzienlijke juridische problemen leiden.
Amsterdam Gastvrij dringt er sterk op aan in deze wijziging van de wet de Platforms te verplichten geen adressen te vermelden die niet over een geldig registratienummer beschikken.
Amsterdam Gastvrij dringt er op aan het Beleidskader schorsing en vernietiging (2012), de Wet generiek toezicht (2012) en de Wet revitalisering generiek toezicht (2018) die voorzien in de mogelijkheid een besluit van een lagere overheid voor te dragen voor vernietiging of schorsing, indien dit besluit geacht wordt in strijd te zijn met het Algemeen Belang en het Recht, expliciet op te nemen in de wet. Dit als waarschuwing aan gemeenten om niet naar willekeur maatregelen in de huisvestingsverordening op te nemen, die het recht van verhuur of het recht op het ongestoord gebruik van eigendom onnodig beperken
Amsterdam Gastvrij dringt er op aan om de gelegenheid te baat te nemen om via reparatiewetgeving het begrip “aan de bestemming tot bewoning onttrekken” nader af te kaderen en te definiëren om te voorkomen dat – overeenkomstig de jurisprudentie van de Raad van State - er sprake kan zijn van “aan de bestemming tot bewoning onttrekken” in die gevallen waarin er wel sprake is van permanente bewoning.
Amsterdam Gastvrij stemt in met verhoging van de boetes voor malafide veelplegers, maar is van oordeel dat de categorisering van de bestuurlijke boetes in de meeste gevallen disproportioneel is, onvoldoende differentieert en geen rekening houdt met opzet of goede trouw en draagkracht van de overtreder.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht