Besluit inkoopplan prijs kwaliteit Wmo 2015

De consultatie betreft een nieuwe algemene maatregel van bestuur (AMvB) op grond van de Wmo 2015 over inkoop van maatschappelijke ondersteuning op basis van kwaliteit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-03-2016
Einddatum consultatie 31-03-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel heeft als doel dat een goede verhouding wordt gewaarborgd tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening. Concreet wordt voorgesteld om het college van burgemeester en wethouders te verplichten een inkoopplan te formuleren dat voldoet aan de inhoudelijke eisen van de Wmo 2015 en dit inkoopplan voorafgaand aan een gunningprocedure te laten vaststellen door de gemeenteraad. Het inkoopplan moet het doel dienen dat cliënten met kwalitatief goede ondersteuning in staat worden gesteld zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en daarbij kunnen rekenen op continuïteit in de relatie met de beroepskracht die hun ondersteuning biedt. Het is daarom bijvoorbeeld belangrijk dat het college en de aanbieders bij het overeenkomen van een tarief of budget rekening houden met een passende verhouding tussen de arbeidscontracten met een bepaalde en onbepaalde tijd. Een tarief of budget mag het werken met contracten voor onbepaalde tijd niet uitsluiten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1) Mensen die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015.
2) Colleges van burgemeester en wethouders die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015.
3) Aanbieders die maatschappelijke ondersteuning verlenen op grond van de Wmo 2015
4) Beroepskrachten die maatschappelijke ondersteuning verlenen op grond van de Wmo 2015.

Verwachte effecten van de regeling

Dit besluit regelt specifiek dat bij verordening wordt vastgesteld dat de gemeenteraad voorafgaand aan de gunning van overheidsopdrachten voor de levering van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning, een inkoopplan vaststelt. Het inkoopplan bevat het beleid dat het college van burgemeester en wethouders hanteert bij de gunning van deze opdracht. Het besluit beschrijft de inhoudelijke eisen waar het inkoopplan, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld, ten minste aan moet voldoen. De nadere regels hebben tot doel om een goede prijs- en kwaliteitsverhouding voor voorzieningen te bewerkstellingen.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is cliëntenorganisaties, gemeenten, werknemers en werkgevers binnen het werkgebied van maatschappelijke ondersteuning te informeren over het voorstel en deze organisaties de gelegenheid te bieden op het voorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie wordt gevraagd op het ontwerp van het toe te voegen artikel 5.4, de toelichting op het nieuwe artikel en het verwachte effect van het nieuwe artikel.

Meer informatie