Besluit tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslagen en van het basiskinderbijslagbedrag

In het regeerakkoord is aangekondigd het budget voor de Algemene Kinderbijslagwet structureel te verhogen met circa €250 miljoen om de inkomenspositie van gezinnen te verbeteren. Deze intensivering ziet op het basiskinderbijslagbedrag en op het extra bedrag aan kinderbijslag voor alleenverdienende ouders en alleenstaande ouders, met een thuiswonend kind in de leeftijd tussen drie en achttien jaar dat een bepaalde mate van intensieve zorg nodig heeft.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-06-2018
Einddatum consultatie 01-07-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9211
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Gezinnen met kinderen.
• Ouders met een thuiswonend kind tussen de drie en achttien jaar
dat een bepaalde mate van intensieve zorg nodig heeft.
• Alleenverdienende of alleenstaande ouders met een
thuiswonend kind tussen de drie en achttien jaar dat een
bepaalde mate van intensieve zorg nodig heeft.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Na inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit zal de basiskinderbijslag voor alle gezinnen met kinderen worden verhoogd met € 22,19 per kwartaal. Daarnaast komt de alleenstaande of alleenverdienende ouder met een thuiswonend gehandicapt kind in aanmerking voor het verhoogde extra bedrag van € 88,75 per jaar.

Waarop kunt u reageren

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. het informeren van de samenleving over voorgestelde wijzigingsbesluit,
2. het verzamelen van reacties over het wijzigingsbesluit.

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

  • Concept regeling

    Ontwerp-besluit tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag en het basiskinderbijslagbedrag

  • Ontwerp toelichting

    NvT ontwerp-Besluit tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag en basiskinderbijslagbedrag

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Algemene Kinderbijslagwet

Bron: wetten.overheid.nl