Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam SWV V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden (Directeur W Doornbos)
Plaats Groningen
Datum 26 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
Wat ontbreekt is een duidelijke toelichting die maakt dat schoolbesturen de effecten voor hun organisatie kunnen doorrekenen.

De bekostiging van schoolbesturen en SWV-en Passend Onderwijs zijn nauw met elkaar verweven. Bij de uitwerking van maatregelen vraagt dit van OCW dat de effecten worden gepresenteerd op het niveau van het schoolbestuur én het SWV Passend Onderwijs. Dit zorgt voor transparantie, onderlinge vergelijkbaarheid en vertrouwen dat er bij de uitwerking is geanticipeerd op o.a. trends, signalen van stapeling en onbedoelde effecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de combinatie vereenvoudiging bekostiging, de op handen zijnde inpassing van lwoo en pro binnen Passend Onderwijs en krimp.

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
-

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
Door de uitkomsten van de rekentool op het niveau van de gezamenlijke besturen te salderen (+ en – van de besturen in een SWV Passend Onderwijs bij elkaar opgeteld) hebben we als SWV in beeld gebracht wat het effect is op het niveau van de SWV-en Passend Onderwijs. Zie bijlage voor een persbericht opgesteld door schoolbesturen van krimpregio's.

We verzoeken u om op het niveau van de SWV-en Passend Onderwijs en de schoolbesturen, een totaalbeeld te presenteren rondom de stapeling van
- de effecten van de vereenvoudiging bekostiging;
- de inpassing van LWOO en PrO binnen Passend onderwijs;
- de ontwikkeling van krimp.

Op basis hiervan kan worden gekeken wat de landelijke effecten zijn en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit is wat ons betreft een voorwaardelijke stap voorafgaand aan de vervolgstappen in de wetgevingstrajecten vereenvoudiging bekostiging en de inpassing van lwoo en PrO binnen Passend Onderwijs.

Bijlage