Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Gemeente Hulst (Dhr. A.P.M. Hiel)
Plaats Hulst
Datum 26 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
De beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting is incompleet. Er is geen aandacht voor de structurele gevolgen voor de brede scholengemeenschappen in de zogenaamde krimpregio's. Er wordt een tijdelijke overgangsregeling voorgesteld, maar aan de uiteindelijke grote structurele, negatieve gevolgen van dit bekostigingsstelsel voor de bovengenoemde scholengemeenschappen wordt geen aandacht gegeven. Veel brede scholengemeenschappen hebben een regionale functie, doordat zij voor veel leerlingen goed bereikbaar zijn en alle reguliere schoolsoorten aanbieden. Een belangrijke functie van het oude bekostigingsmodel was dat brede scholengemeenschappen hun volledige, brede onderwijsaanbod konden handhaven omdat zij door het structureel hogere subsidiebedrag per leerling voor sommige schoolsoorten, minder goed renderende afdelingen/schoolsoorten toch konden blijven aanbieden. In het nieuwe bekostigingsstelsel is dat niet meer het geval. Dit betekent dat besturen gedwongen worden minder goed renderende schoolsoorten / afdeling te sluiten. Dit leidt tot verschraling van het aanbod in de krimpregio's, waardoor de leefbaarheid van de betreffende regio's verder af zal nemen. Dit is een zeer ongewenst effect.

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
De voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag, worden in de memorie van toelichting niet genoemd en zijn dus ook niet duidelijk.

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
De voormalige schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen zijn per 1 augustus 2018 gefuseerd. Dit nieuwe bestuur is niet opgenomen in de rekentool. Wij kunnen de effecten dus niet doorrekenen. Als wij op basis van de gegevens van de voormalige schoolbesturen een doorrekening maken, laat de rekentool ons zien dat in onze krimpregio Zeeuws-Vlaanderen de bekostiging met 3,5% terugloopt. De rekentool maakt alleen eindbedragen zichtbaar en laat niet precies zien wat de consequenties zijn van het nieuwe model voor de verschillende schoolsoorten en locaties. Dit betekent dat er geen goede analyse mogelijk is. De terugloop van de bekostiging met 3,5% betekent op termijn een budgetvermindering ongeveer 1,4 miljoen euro. Deze vermindering zal gevolgen hebben voor het schoolaanbod van onze scholen. Hetgeen weer ten koste gaat van de leefbaarheid in onze regio.
Wij verwijzen graag naar de toegevoegde brief.

Bijlage