Vereenvoudiging taxiregelgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000) voor. Met deze wijziging wil de staatssecretaris de taxiregelgeving verder vereenvoudigen. De vereenvoudiging is gericht op het terugdringen van onnodige lastendruk voor de sector en verruiming van de mogelijkheden voor het flexibel en vraaggericht inrichten van vervoer. Ook worden enkele wijzigingen doorgevoerd om het Bp2000 in lijn te brengen met Europese aanbestedingsregels.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-04-2018
Einddatum consultatie 07-05-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 1896
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De verdere vereenvoudiging van de taxiregelgeving is op 15 januari 2018 door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer aangekondigd. Het besluit beoogt de administratieve en financiële lastendruk voor ondernemers in de taxibranche te verminderen door onnodige eisen aan vergunningen te schrappen en meer ruimte te bieden voor ondernemerschap en innovatie.
Voorziene inwerkingtreding is per 1 januari 2019.

Doelgroepen die worden geraakt:
• Taxichauffeurs
• Taxi-ondernemers
• Handhavende instanties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit vermindert de administratieve en financiële lastendruk voor ondernemers in de taxibranche en het biedt meer ruimte voor ondernemerschap en innovatie door:
1. voor taxichauffeurs die continue gescreend worden door de dienst Justis de verplichting te laten vervallen om iedere vijf jaar een nieuwe verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen;
2. voor vervoerders die beschikken over een taxivergunning de verplichting te laten vervallen om te beschikken over een communautaire vergunning bij het uitvoeren van openbaar vervoer per auto;
3. een vrijstellingsmogelijkheid op te nemen met het oog op nieuwe mobiliteitsconcepten en het voorkomen van stapeling van regels.

Waarop kunt u reageren

U kunt bij uw reactie het gehele ontwerp besluit en de toelichting betrekken. Op alle voorgestelde wijzigingen kunt u tot en met zeven mei 2018 een reactie geven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl