Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Reactie

Naam Schoolbestuur Lauwers en Eems (G.J. Hiddink)
Plaats Warffum
Datum 28 april 2020

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voldoende duidelijk?
Op zich is het een taaie materie, maar met voldoende inspanning is er goed uit te komen.

Vraag2

Zorgt het wetsvoorstel voor een eenvoudigere, minder sturende en meer voorspelbare bekostigingssystematiek?
Het wordt er eenvoudiger op, dat is een goede stap voorwaarts. Het voorspelbare is sterk afhankelijk van het tijdstip van definitief vaststellen (meestal laat en gedurende het schooljaar) van de bekostigingsnormen door OCW. Dat wordt door de invoering van het nieuwe systeem niet opgelost.

Vraag3

Zijn er effecten van het wetsvoorstel die niet in het wetsvoorstel en/of in de toelichting zijn verwerkt?
Het wegvallen van de GGl als parameter heeft voor ons bestuur grote gevolgen (€ 400.000; meer dan 4%) . Onze GGL is fors hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast bevindt ons schoolbestuur zich in een krimpregio (Noord Groningen) met veel kleine scholen. Ook hier zal door de invoering van de GGL fors moeten worden ingeleverd. Het hebben van personeel met een hogere of jongere leeftijd is uiteraard geen sturingsinstrument. Je bent van toevalligheden hoe je GGL uitvalt. Dat de bekostiging afhankelijk is van dergelijke toevalstreffers zou geen onderdeel van de systematiek moeten uitmaken. Dus het blijven werken met een schooleigen GGL lijkt mij noodzakelijk.
De overgang van schooljaar naar kalenderjaar roept vragen op. Afhankelijk van de wijze waarop DUO straks de laatste bekostiging afgeeft (augustus t/m december 2022), kan dit nadelige gevolgen voor de scholen hebben.
Wanneer het huidige betaalritme gehanteerd wordt (34,55%) ontstaat er een vordering, aangezien de scholen op basis van 5/12e de beschikking opboeken (41,67%). Dit zou dan een eeuwigdurende vordering op de balans vormen, wat een ‘papieren vordering” is en dat is onwenselijk. Het afgeven van een laatste beschikking in de vorm van 5/12 gedeelte is de enige redelijke oplossing!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht