Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Dit wetsvoorstel ziet op de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs en helpt schoolbesturen om in overleg met hun stakeholders betere keuzes te maken die passen bij hun eigen visie en de lokale situatie. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat besturen beter kunnen voorspellen hoeveel geld zij krijgen en de bekostiging wordt inzichtelijker. Daarbij zorgt de vereenvoudiging ervoor dat de administratieve lasten voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden verminderen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-02-2020
Einddatum consultatie 29-04-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 7139
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen, schoolleiders, medezeggenschapsraden en raden van toezicht in het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook zijn er gevolgen voor de samenwerkingsverbanden po en vo, basisscholen in Caribisch Nederland en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De bekostiging van het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs wordt vereenvoudigd, door het aantal parameters aanzienlijk te verminderen. De personele en materiële bekostiging worden samengevoegd. De programma’s van eisen (pve’s) vervallen hierdoor. De bekostiging wordt voortaan per kalenderjaar uitgekeerd. De teldatum wordt verschoven naar 1 februari uit het voorgaande kalenderjaar.
Hierdoor zal de hoogte van de bekostiging per school, bestuur of samenwerkingsverband veranderen. Daarnaast wordt het eenvoudiger de bekostiging te begrijpen, gaat er minder een sturende werking uit van de bekostiging en wordt het voorspelbaarder. Hierdoor worden besturen beter in staat gesteld, om samen met hun stakeholders eigen afwegingen te maken voor de besteding van het geld.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de nieuwe bekostigingssystematiek voor het primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (wetsvoorstel en de toelichting).
Dit wetsvoorstel gaat uit van de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen inzake het vervangingsfonds en participatiefonds, register onderwijsdeelnemers, vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs en de herijking van de bekostiging in Caribisch Nederland.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen