Wetsvoorstel houdende wijziging van de Gaswet betreffende een verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers

Om de veiligheid in Groningen te verbeteren wil het kabinet de winning van gas uit het Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigen. Een van de aangekondigde maatregelen is het reduceren van de vraag naar laagcalorisch gas. Daartoe wordt in dit wetsvoorstel bepaald dat afnemers die meer dan 100 miljoen m3(n) laagcalorisch gas in de afzonderlijke gasjaren 2017-2019 hebben onttrokken het met ingang van 1 oktober 2022 verboden is laagcalorisch gas te onttrekken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-03-2019
Einddatum consultatie 15-04-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 10129
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De grootste afnemers van laagcalorisch gas in de afzonderlijke gasjaren 2017/2018 en 2018/2019 als bedoeld in het wetsvoorstel, Gasunie Transport Services, Autoriteit Consument en Markt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wordt de grootste afnemers als bedoeld in het wetsvoorstel verboden om na 1 oktober 2022 nog laagcalorisch gas te onttrekken aan het gastransportnet. In het voorstel is tevens voorzien in een bevoegdheid om een (tijdelijke) ontheffing te verlenen indien a) zich onvoorziene omstandigheden voordoen en de vertraging in de planning niet aan het bedrijf is te wijten of b) een bedrijf een concreet verduurzamingsplan heeft maar meer tijd nodig heeft om tot realisatie te komen.
Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een nieuwe wettelijke taak voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet om de aansluiting van de grootste afnemers, indien zij overgaan op hoogcalorisch gas, om te schakelen naar het deel van het landelijk gastransportnet via welke hoogcalorisch gas wordt getransporteerd.
De effecten voor burgers, bedrijven en overheid zijn beschreven in het document ter beantwoording van de zeven IAK-vragen (Integraal Afwegingskader).

Waarop kunt u reageren

Op het gehele concept wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen wetsvoorstel verbod laagcalorisch gas grootste afnemers