Wijz Participatiewet voor verbeteren van de ondersteuning van mensen in de bijstand

Het kabinet beoogt een inclusieve samenleving, waarbij mensen zoveel mogelijk meedoen in betaald werk, en als dat (nog) niet mogelijk is via andere vormen van participatie. Het is van belang dat mensen in de bijstand regelmatig worden gezien en gesproken en dat gemeenten samen met hen onderzoeken welke ondersteuning nodig is.

De regering stelt twee maatregelen voor:
1. Opdracht van het college expliciteren om ondersteuning te bieden aan bijstandsgerechtigden
2. Aanpassing uitvoering taaleis

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-12-2019
Einddatum consultatie 22-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11033
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mensen met een bijstandsuitkering (jongeren onder de 27 jaar en alleenstaande ouders die zijn ontheven van de arbeidsverplichting op grond van artikel 9a Pw worden hiervan uitgezonderd), gemeenten, aanbieders van re-integratiewerkplekken, sociale partners, zorgaanbieders en hulpverleners.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De belangrijkste gevolgen die het kabinet verwacht is dat bijstandsgerechtigden beter in beeld komen bij gemeenten en dat meer mensen participeren, waarbij de effectiviteit van en de tevredenheid over de uitvoering toeneemt. Ter uitvoering van de motie Raemakers c.s zijn drie onderzoeken uitgevoerd naar de kenmerken en baankansen van mensen langdurig in de bijstand, de wijze waarop gemeenten klanten in beeld brengen en wat dat oplevert. Ook is er gekeken naar succesvolle gemeentelijke aanpakken om langdurig bijstandsgerechtigden te laten participeren. Uit deze onderzoeken blijkt dat persoonlijke aandacht doet groeien en dat mensen vaak meer kunnen dan gemeenten van tevoren verwachten. Dit sterkt het kabinet in het vertrouwen dat er nog genoeg kansen zijn om ook mensen die al langdurig aan de kant staan mee te laten doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Met de wijziging van de uitvoering van de taaleis, wordt deze eenvoudiger in de uitvoering en kan deze effectiever worden gecombineerd met het re-integratie-instrumentarium.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Daarnaast is de regering specifiek geïnteresseerd in onderstaande vragen:

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat als iemand een bijstandsuitkering krijgt toegekend, de gemeente in gesprek gaat met de bijstandsgerechtigde en gezamenlijk afspraken maakt over participatieactiviteiten. Deze afspraken worden periodiek besproken en geëvalueerd.

1. Wat is naar uw mening de gewenste frequentie van het klantcontact tussen de gemeente en de bijstandsgerechtigde als het gaat om het kunnen bieden van passende ondersteuning en eventuele benodigde voorzieningen, gericht op arbeidsinschakeling en, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, andere vormen van participatie en wederkerigheid? In het wetsvoorstel staat nu nog bewust een PM (zie paragraaf 4 van de memorie van toelichting).
2. Hoe moet volgens u dit klantcontact vormgegeven worden, ook in samenhang met de frequentie van het contact? Daarbij kunt u denken aan gesprekken in persoon, telefonisch, per mail, et cetera.
3. Welke randvoorwaarden zijn volgens u nodig om deze frequentie en vorm van klantcontact te realiseren en om inhoud te kunnen geven aan het maken van participatieafspraken met alle bijstandsgerechtigden?

Downloads

 • Concept regeling

  conceptwetsvoorstel wijz Participatiewet ivm verbeteren ondersteuning mensen in de bijstand

 • Ontwerp toelichting

  memorie van toelichting wetsvoorstel wijz Participatiewet ivm verbeteren ondersteuning mensen in de bijstand

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

 • IAK

  Beantwoording IAK-vragen tbv internetconsultatie

Overige documenten

 • Onderzoek Klant in Beeld

 • Succesvol uit de Bijstand

 • Uitstroom uit de langdurige bijstand

 • Vijf gemeenten bewijzen dat meer persoonlijk contact in de sociale zekerheid mogelijk is

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Participatiewet

Bron: wetten.overheid.nl