Wet inburgering

Met dit wetsvoorstel wordt het inburgeringsstelsel herzien. Het huidige stelsel bevat belemmeringen, waardoor inburgering als start van meedoen in de Nederlandse samenleving onvoldoende tot zijn recht komt. In het nieuwe stelsel worden inburgeringsplichtigen, gemeenten en het Rijk optimaal in positie gebracht, zodat het doel van inburgering wordt bereikt: alle inburgeringsplichtigen doen zo snel en volwaardig mogelijk mee in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2019
Einddatum consultatie 07-08-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9219
Onderwerpen Integratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het nieuwe inburgeringsstelsel wordt van toepassing op personen die op of na de dag van inwerkingtreding inburgeringsplichtig worden. Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor personen die op dit moment al inburgeringsplichtig zijn. Wie nu al inburgeringsplichtig is ondervindt dus geen gevolgen van het wetsvoorstel.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gemeenten krijgen weer een belangrijke rol in het begeleiden van de inburgeringsplichtige: zo komt er een plan (het PIP) waarin in samenspraak met de inburgeringsplichtige wordt vastgelegd welke stappen de inburgeringsplichtige moet volgen om aan de inburgeringsplicht te voldoen. Er komen drie leerroutes: de B1-route, de onderwijsroute en de Z-route. De inburgeringsplichtige is en blijft altijd zélf verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen.
Door de maatregelen die met het wetsvoorstel worden getroffen, worden inburgeringsplichtigen beter in staat gesteld om snel op het voor hen hoogst haalbare niveau de Nederlandse taal te leren (liefst niveau B1) en kennis op te doen van de Nederlandse maatschappij, waardoor zij zo snel en volwaardig mogelijk aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.

Het wordt op prijs gesteld als in de reactie wordt ingegaan op de volgende vragen:
- In het wetsvoorstel is op verschillende manieren rekening gehouden met het ‘doenvermogen’ van de inburgeringsplichtigen (zie toelichting, paragraaf 6). Is dit in uw beleving voldoende gelukt? Worden de bestaande belemmeringen voor inburgeringsplichtigen om in het huidige stelsel vorm te geven aan hun inburgering met het wetsvoorstel voldoende weggenomen?
- Bevat het wetsvoorstel risico’s in het kader van misbruik / fraude waarvoor, in uw beleving, onvoldoende beheersmaatregelen worden genomen? Zo ja, welke risico’s zijn dit en welke aanvullende beheersmaatregelen stelt u voor?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit Integraal Afwegingskader (IAK)

Externe bronnen

Wet inburgering (huidige)

Bron: wetten.overheid.nl