Beleidsvoornemen Veiligheidsregelgeving drones

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2014 voorgenomen regelgeving voor drones opengesteld voor internetconsultatie. Veel van het commentaar van de sector is meegenomen in de regelgeving die op 30 april is gepubliceerd en 1 juli 2015 van kracht moet worden. Een aantal aspecten en ontwikkelingen in Europa wordt met aanpassing van de nationale regelgeving meegenomen, die met dit beleidsvoornemen wordt voorgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-04-2015
Einddatum consultatie 29-05-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is om de regelgeving voor drones in de volgende fase zodanig aan te passen dat de veiligheid bij recreatief gebruik wordt geborgd en onnodige lasten voor beroepsmatig gebruik worden vermeden. Daarnaast zal de regelgeving in lijn worden gebracht met de Europese aanpak zodat de Nederlandse industrie onbelemmerd over kan gaan als over een aantal jaren Europese regels in werking treden.
Tevens zal de Nederlandse regelgeving uitgangspunt zijn van onze input in de discussie over de nadere invulling van de Europese aanpak.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het huidige onderscheid in de Nederlandse regelgeving wordt vervangen door drie groepen drones:
- Een categorie mini drones (tot 4 kg) die op relatief korte afstand van de gebruiker/piloot vliegen. Deze groep vormt een relatief klein risico voor derden.
- De categorie modelvliegtuigen. Deze groep omvat de 'klassieke modelvliegers', die binnen een aangewezen modelvliegtuigterrein cq. modelvliegluchtruim de hobby uitoefenen.
- Groep van lichte drones (tot max 150 kg op grotere afstand)
- EU reguliering van drones boven de 150 kg.

Bij de categorisering is het onderscheid tussen beroepsmatig en recreatief gebruik niet van belang.

Verwachte effecten van de regeling

Bedrijven die als operator van een RPAS onder de 4 kg willen gaan fungeren krijgen een ontheffing en worden op termijn wellicht van alle bovenstaande verplichtingen vrijgesteld, mits zij zich aan de operationele eisen houden. Voor deze bedrijven houdt het een verlichting van de lasten in.
Voor de burger die met een modelluchtvaartuig bij een modelvliegclub op een aangewezen terrein wil vliegen worden de mogelijkheden verruimd, omdat in modelluchtvaartuigen tot 150 kg worden toegestaan.

Particulieren die niet bij een modelvliegvereniging vliegen zullen moeten voldoen aan specifieke regels om de veiligheid te borgen. Deze regels zijn stringenter dan de huidige regels, omdat de huidige regels zijn opgesteld voor het vliegen van modelvliegtuigen in vereningingsverband. Deze beperking is noodzakelijk in het kader van de luchtvaartveiligheid. Mocht de particulier hoger of verder willen vliegen dan de condities voor mini drones toelaten, dan zal deze aan de regels voor lichte drones moeten voldoen.

Door de operationele beperkingen voor de mini drone gebruikers zullen deze drones minder geluids- en milieuoverlast veroorzaken.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is betrokkenen informeren en consulteren over voorgenomen wijzigingen.

Het gaat met name om de voorgestelde condities waaronder met een "mini-drone" gevlogen zou kunnen gaan worden. De reacties worden gebruikt om regels inzake het gebruik van de "mini-drone" op te stellen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De bedoeling van deze internetconsultatie is met name uw reactie bevragen op het beleidsvoornemen, zoals beschreven in paragraaf 2 'Beschrijving van de gewenste aanpak'.

Meer informatie