Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Reactie

Naam Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) (mr A Sukkel)
Plaats Amsterdam
Datum 6 juni 2019

Vraag1

Aan gemeenten, provincies en waterschappen wordt specifiek aandacht gevraagd voor de artikelen 3 en 4. Daarbij is de vraag of grondslagen in de eigen verordeningen voor het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van het onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid voor een ambtelijke functie vallen binnen het bereik van de artikelen 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit.
Na intern beraad stellen wij een aanpassing voor van de tekst van de ambtseed van medewerkers van de NBA die wij hebben aangeleverd voor de consultatieversie van (de bijlage bij) het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. Wij hebben de gewijzigde tekst van de ambtseed tevens aangevuld met de bekrachtigingsformule (die leverden wij eerder niet aan). Wij stellen nu de volgende tekst voor:

Ik zet mij in voor een goede taakuitoefening door de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.
Ik neem van niemand enige belofte, gunst of geschenk aan om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.
Ik vervul mijn plicht nauwgezet en ijverig, volbreng de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen en eerbiedig daarbij de wettelijke regelingen van ons land.
Ik verricht geen handelingen waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet brengen.
Ik houd zaken geheim waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter behoor te begrijpen, tenzij ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig / Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige / of een andere godsdienstige verwijzing (bijvoorbeeld Hindoeïstisch of Boeddhistisch)

Dat verklaar ik; of

Dat beloof ik

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht