Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

De Ambtenarenwet 2017 wordt met de inwerkingtreding van de Wnra van kracht. Een aantal voorschriften in de eerstgenoemde wet kunnen bij algemene maatregel van bestuur nader worden uitgewerkt. Dat gebeurt in dit ontwerpbesluit

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-05-2019
Einddatum consultatie 07-06-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 8766
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Ontslag Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Overheidswerkgevers en hun ambtenaren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het ontwerpbesluit heeft als doel om de invoering en juiste uitvoering van de Ambtenarenwet 2017 mogelijk te maken.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de bijlage reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Overige documenten

  • bijlage Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 - formulieren eed en belofte