Wijz. Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets

Dit wetsvoorstel heeft als doel het wegnemen van de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij de toegang tot het recht op bijstand. Om dit te bereiken wordt voorgesteld openstaande vorderingen en boetes wegens fraude binnen de sociale zekerheid uit te sluiten als ‘schuld’ bij de vermogenstoets. Fraude mag immers niet lonen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-06-2019
Einddatum consultatie 21-07-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10309
Onderwerpen Werkloosheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel raakt de belanghebbenden die een beroep doen op bijstand bij wie, naast fraudevorderingen binnen de sociale zekerheid, feitelijk middelen of een aanspraak daarop aanwezig wordt geacht waarover (redelijkerwijs) kan worden beschikt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De toegang tot de bijstand wordt met de wetswijziging aangescherpt. Van de belanghebbenden die niet langer recht op bijstand hebben wordt verlangd dat zij de middelen waarover zij redelijkerwijs kunnen beschikken aanwenden voor de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit Integraal Afwegingskader (IAK)

Overige documenten

  • Motie Wiersma en Peters 4 december 2018

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Participatiewet

Bron: wetten.overheid.nl