Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Hiermee worden de bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector genormeerd. Met voorliggend wetsvoorstel wordt deze bezoldigingsnorm uitgebreid naar alle werknemers in de publieke en semipublieke sector.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-04-2016
Einddatum consultatie 17-05-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel wordt de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen uitgebreid naar alle werknemers in de publieke en semipublieke sector. Het doel van deze regeling is bovenmatige bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers met een dienstverband in de publieke en semipublieke sector met een topinkomen.
Instellingen in de publieke en semipublieke sector.

Verwachte effecten van de regeling

a) Het aantal bezoldigingen boven het WNT-maximum neemt af.
b) Doordat er nog voldoende mogelijkheden tot een adequate bezoldiging bestaan en er in de publieke en semipublieke sector naast de bezoldiging ook andere onderdelen van het werk belangrijk zijn, blijven de functies voldoende aantrekkelijkheid.
c) De aandacht voor een zorgvuldig beloningsbeleid in de publieke en semipublieke sector wordt vergroot.

Doel van de consultatie

a) Belanghebbenden en geïnteresseerden informeren over het ontwerpbesluit.
b) Het bieden van de mogelijkheid om te reageren op het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op alle delen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.