Wijziging Wet Bibob (tweede tranche)

Dit ontwerpwetsvoorstel regelt een verruiming van de mogelijkheden tot informatiedeling (tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling), uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob (met het toestemmingsvereiste bij vervreemding van een opstalrecht en met bepaalde omgevingsvergunningen) en uitbreiding van de eigen onderzoeksbevoegdheden van bestuursorganen (met de toegang tot fiscale gegevens over derden).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2019
Einddatum consultatie 01-03-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10816
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak die de Wet Bibob toepassen, het Landelijk Bureau Bibob, de Belastingdienst en burgers en bedrijven die worden onderzocht door toepassing van de Wet Bibob (bijvoorbeeld een betrokkene die een vergunning aanvraagt en relevante derden in de zakelijke omgeving van betrokkene).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit ontwerpwetsvoorstel breidt de mogelijkheid voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak uit om informatie uit te wisselen over gevaarsconclusies op grond van Bibob-onderzoek en over de wenselijkheid om de Wet Bibob toe te passen. Het wetsvoorstel zorgt daarmee voor een effectievere signaalfunctie naar andere bestuursorganen en een betere risico-inschatting door bestuursorganen en verkleint daarmee de kans dat criminelen gebruik kunnen maken van legale structuren door net zo lang bij achtereenvolgende bestuursorganen aanvragen in te dienen tot een aanvraag wél wordt ingewilligd. Daarnaast maakt het wetsvoorstel een selectieve vorm van rechtstreekse onderlinge inhoudelijke informatieverstrekking tussen bestuursorganen mogelijk.
Met het uitbreiden van de reikwijdte van de Wet Bibob wordt het voor bestuursorganen mogelijk om de Wet Bibob op meer vergunningaanvragen toe te passen. Naast bijvoorbeeld omgevingsvergunningen die nodig zijn voor de afwijking van een bestemmingsplan gaat het hierbij om omgevingsvergunningen op grond van een waterschapsverordening. Hiermee wordt voor waterschappen de bevoegdheid gecreëerd om de Wet Bibob toe te passen op dergelijke vergunningaanvragen.
Tot slot bevat het wetsvoorstel een grondslag voor de verstrekking van fiscale gegevens door de Belastingdienst aan bestuursorganen ten behoeve van hun eigen Bibob-onderzoek. Het gaat om informatie over boetes die zijn uitgedeeld, omdat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt aan de fiscus. Deze gegevens betreffen zowel betrokkene als relevante relaties, te weten leidinggevenden, zeggenschaphebbenden en bepaalde gespecificeerde relaties uit het zakelijk samenwerkingsverband.

Met deze uitbreidingen krijgt het bestuur betere mogelijkheden om zijn integriteit te beschermen tegen het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. De wijzigingen maken deel uit van de actie-agenda van het kabinet om ondermijning aan te pakken.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Geconsolideerde Wet Bibob na 1e en 2e tranche

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Geldende Wet Bibob

Bron: wetten.overheid.nl

Brief aan Tweede Kamer met uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Persbericht

Bron: www.rijksoverheid.nl