Wetsvoorstel tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

De financiële ruimte op de Rijksbegroting voor de aanleg van Rijksinfrastructuur is beperkt. Voor twee projecten biedt tolheffing uitkomst. Het gaat om de Blankenburgverbinding, een nieuwe weg die de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam met elkaar verbindt, en om de ViA15. Dit is een doortrekking van de A15 vanaf knooppunt Valburg naar de A12 bij Zevenaar. Het voorstel voor een Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 maakt de tolheffing op de genoemde verbindingen juridisch mogelijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-05-2014
Einddatum consultatie 23-06-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Blankenburgverbinding en de ViA15 zijn projecten die deels uit tolopbrengsten worden gefinancierd. Het doel van het wetsvoorstel is het juridisch mogelijk maken van tolheffing, zodat deze twee projecten gefinancierd en daarmee gerealiseerd kunnen worden. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het met tol op te halen bedrag is bereikt. Er kan op grond van dit wetsvoorstel geen tol worden geheven voor andere projecten dan de Blankenburgverbinding of de ViA15. Deze projecten voldoen aan de voorwaarde dat er een gratis alternatief – het reguliere wegennet – beschikbaar is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Weggebruikers/kentekenhouders die gebruik gaan maken van de nieuwe wegen.
Belanghebbenden bij het Tracé- en tolbesluit voor de twee projecten.

Verwachte effecten van de regeling

Tolheffing heeft administratieve lasten voor weggebruikers en het bedrijfsleven tot gevolg. Overigens is het zo dat weggebruikers naast de tolweg ook een gratis alternatief kunnen gebruiken. In dit geval is er geen sprake van administratieve lasten. Uit onderzoek blijkt dat de totale eenmalige initiële lasten voor burgers en bedrijven naar verwachting minimaal € 0,9 miljoen en maximaal € 1,4 miljoen bedragen. De totale structurele lasten voor burgers en bedrijven zijn geraamd op minimaal € 1,0 tot maximaal € 2,0 miljoen per jaar.

Doel van de consultatie

Via deze consultatie kan een ieder die dat wil reactie geven op dit wetsvoorstel. Uw reactie kunt u vanaf maandag 26 mei tot en met maandag 23 juni 2014 indienen.

De reacties worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wetsvoorstel. Nadat de resultaten zijn verwerkt zal het wetsvoorstel, na behandeling in de ministerraad, worden aangeboden aan de Raad van State. Daarna staat de behandeling in de Tweede en de Eerste Kamer gepland, waarna de wet in werking kan treden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen een reactie geven op het hele wetsvoorstel. Om uw opmerkingen optimaal te kunnen benutten zijn een aantal vragen geformuleerd waar specifiek uw reactie op wordt gevraagd. Daarnaast heeft u gelegenheid om andere opmerkingen op het wetsvoorstel te geven. De vragen vindt u als u op ‘Geef uw reactie op dit wetsvoorstel’ klikt.

Voor opmerkingen met betrekking tot de planuitwerkingen van de projecten wordt u verwezen naar de inspraakmogelijkheden die beide projectorganisaties bieden. Op dit moment lopen er geen officiële zienswijzeprocedures voor de projecten. U kunt de stand van zaken op internet volgen, respectievelijk op www.blankenburgverbinding.nl en op www.via15.nl.

Meer informatie