Wijziging Toetsbesluit PO in verband met verbeteren vergelijkbaarheid eindtoetsen PO

Met ingang van schooljaar 2014/2015 is de eindtoets verplicht geworden in het primair onderwijs. Momenteel kunnen scholen tussen vijf toetsaanbieders kiezen: een de door de overheid aangeboden Centrale Eindtoets of één van de vier commerciële eindtoetsen. De afgelopen jaren is middels evaluaties gebleken dat de huidige ijking aan de referentieniveaus taal- en rekenen de eindtoetsen niet voldoende vergelijkbaar maakt. Om dit te verbeteren zal het Toetsbesluit PO worden gewijzigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-05-2018
Einddatum consultatie 21-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, scholieren uit het primair onderwijs, commerciële toetsaanbieders, het College voor Toetsing en Examens

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Indien deze aanpassingen worden doorgevoerd wordt het doel van het Toetsbesluit PO bestendigd. Hiermee wordt geborgd dat alle eindtoetsen betrouwbaar en valide zijn en ook zorgvuldig worden afgenomen. Dit is belangrijk voor leerlingen, ouders, scholen en de inspectie. De eindtoets dient immers als tweede, objectief gegeven voor leerlingen en ouders bij het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Scholen gebruiken de eindtoetsresultaten daarnaast voor hun kwaliteitszorg. De inspectie beoordeelt ten slotte aan de hand van de eindtoetsresultaten of de leerresultaten van een school voldoende zijn alsmede wat het landelijk beeld is van de resultaten op de eindtoets.

Waarop kunt u reageren

alle onderdelen

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen