Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

In deze consultatie wordt het conceptbesluit voorgelegd waarin nadere regels worden gesteld ter uitvoering van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-10-2016
Einddatum consultatie 07-11-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Financiën
Onderwerpen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit conceptbesluit geeft invulling aan artikel 2a van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). De norm uit dit artikel is vrij algemeen geformuleerd. In de toelichting wordt geschreven over een geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, over voorzieningen van eenvoudige aard en over onevenredige belasting. Dit conceptbesluit geeft een nadere duiding van deze termen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(Vertegenwoordigers van) personen met een handicap of chronische ziekte, werkgevers, sectoren, gemeenten

Verwachte effecten van de regeling

Dit conceptbesluit geeft een nadere duiding van de algemene norm van toegankelijkheid, waardoor rechtsonzekerheid weggenomen kan worden. Er ontstaat meer bewustwording over toegankelijkheid in de samenleving.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de voorbereiding van dit concept besluit en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele regeling

Meer informatie

  • Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving