Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn 2018/1972 van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie geïmplementeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2019
Einddatum consultatie 09-09-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten en ondernemingen die bijbehorende faciliteiten aanbieden
- Rechthebbenden van kabels en bijbehorende diensten
- Overheidsinstanties
- Consumenten en zakelijke gebruikers, waaronder micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en organisaties zonder winstoogmerk

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor burgers, bedrijven en overheid:
- Mede dankzij de connectiviteitseis en de verdere harmonisatie van spectrumbeleid krijgen burgers en bedrijven brede toegang tot hoge capaciteitsnetwerken voor een redelijke prijs.
- De Telecomcode voorziet in een hoog beschermingsniveau voor eindgebruikers. Aanbieders worden verplicht tot onder meer het verstrekken van meer informatie voorafgaand aan het afsluiten van een contract en het verstrekken van een beknopte en leesbare samenvatting van het contract.
- De universele dienst (UD) is een vangnet om ervoor te zorgen dat een minimum aan diensten beschikbaar en betaalbaar is; deze wordt gemoderniseerd. Een adequate breedbandinternettoegang als UD wordt gedefinieerd aan de hand van een basislijst van diensten die burgers ten minste moeten kunnen gebruiken, zoals mailen en surfen en toegang tot de elektronische overheid.

De gevolgen voor bedrijven:
- De bepalingen met betrekking tot eindgebruikers worden geharmoniseerd. Aanbieders krijgen op dit terrein nieuwe verplichtingen.
- De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.

De gevolgen voor overheid:
- Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van het wetsvoorstel en memorie van toelichting worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Telecommunicatiewet

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Richtlijn (EU) 2018/1972 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie

Bron: eur-lex.europa.eu

Wet implementatie Telecomcode van 16 februari 2022

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl