Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam De Kloplossing (Dhr. René Arns)
Plaats 's-Gravenhage
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?

Geachte heer/mevrouw,
De ondertekende is zeer bezorgd over de gezondheidseffecten die de uitrol van 5G zal in de toekomst veroorzaken in ons land, daardoor deze brief. Burgers worden zonder dat we daar enige zeggenschap over hebben opgezadeld met een nieuwe technologie. De gevolgen voor onze privacy zijn niet te overzien en de schadelijke gevolgen voor de gezondheid kennen we niet. We hebben geen vrije keus en daarom is de uitrol van 5G ondemocratisch.
Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, stelt dat 5G veilig is. 5G is echter niet lang genoeg getest op risico’s voor de gezondheid aldus de Gezondheidsraad. Wel stelt de Gezondheidsraad dat er onder de zogenaamde ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) blootstellingslimieten voor 3G en 4G geen gevaar is voor de gezondheid. Terwijl vele buitenlandse wetenschappers die limieten verouderd en onveilig noemen. De Nederlandse normen zijn echter de minst strenge in Europa. Er zijn duizenden artikelen en wetenschappelijke studies die de schadelijke effecten van de straling van elektromagnetische velden (EMV) door het huidige 3G en 4G mobiele netwerk aantonen. Met 5G wordt het alleen maar erger.
De internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen (https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal) is op 2 augustus 2019 al 134.458 maal ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 198 landen.
Om 5G te installeren zullen overal extra antennes geplaatst worden, zoals in lantaarnpalen en bushokjes. Met 5G zullen er nergens meer stralingsarme gebieden zijn. De gezondheid van ons allen staat op het spel en ook onze privacy.
Met de uitrol van 5G is er mogelijk sprake van een handeling in strijd met artikel 21 en 22.1 van de Grondwet. Deze artikelen stellen dat de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, en dat de overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid.
Laten we samen aan de bel trekken en het voorzorgsprincipe hanteren. Stop de uitrol van 5G, verbetert de glasvezelnetwerk en/of investeer in alternatieven voor Wifi.
Dank u wel!