Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mr A Eenig
Plaats Goereeoverflakkee
Datum 27 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen invoering van 5G, omdat er geen enkel onderzoek is waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Al in de jaren 70 is door Rusland geëxperimenteerd met 5 G, wat bij mensen o.a. resulteerde in ernstige medische en neurologische problemen, metabolische problemen en een slecht functionerend immuunsysteem. Daarnaast zijn er duizenden onderzoeken van gerenommeerde wetenschappers waarbij biologische effecten, d.w.z. effecten die invloed hebben op de gezondheid, waargenomen worden bij straling van 2G, 3G en 4G. Deze resultaten worden helaas terzijde geschoven. Heel jammer dat de overheid op deze manier de volksgezondheid nog steeds niet serieus neemt.
Nu al zijn duizenden mensen ziek van straling, waar moeten deze mensen heen als er nog meer straling bij komt? Waar blijft het grondwettelijk recht van de burger, zoals verwoord in Art. 10, lid 1 van de Grondwet:
“ Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer”.
En in Art 11:
“ Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam” .
Deze rechten zijn nu al ver te zoeken en met invoering van 5 G nog meer.
Gemeenten verplichten om mee te werken lijkt mij een kwalijke zaak. Gemeentes zijn mede verantwoordelijk voor de gezondheid van haar inwoners. Doordat er op nog geen enkele manier gebleken is dat 5G veilig is voor mens, dier en milieu zouden de gemeentes meewerken aan een ziekmakend experiment. Te zot voor woorden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht