Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Gemeente 's-Hertogenbosch (mr. drs. E. Smulders)
Plaats 's-Hertogenbosch
Datum 6 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte heer Wiebes,

Op 15 juli 2019 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een wijziging van de Telecommunicatiewet aangekondigd. Als gemeente ’s-Hertogenbosch reageren wij daar kortheidshalve als volgt op:

Wij onderschrijven de uitgebreide reactie van de gemeente Eindhoven van 20 augustus 2019.
Volledigheidshalve is deze reactie als bijlage toegevoegd.

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Namens College van B&W
Wethouder J. Hoskam

Bijlage