Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Ing. FA Meijer
Plaats Ootmarsum
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Draadloze technologie schaadt de gezondheid van alle burgers. In het bijgevoegde document vindt u slechts een zestal wetenschappelijke publicaties die dit aantonen.
In de telecomcode worden gemeentes en burgers buitenspel gezet bij het beschermen van de volksgezondheid. Maar het is allemaal nog kwalijker. De weigeringsgrond met betrekking tot volksgezondheid die op dit moment in de Telecommunicatiewet is opgenomen zal voor small cells niet gelden. Dit blijkt uit pagina 51 van de Memorie van toelichting:
“Hoofdstuk 5A van de Telecommunicatiewet voorziet in een weigeringsgrond met betrekking tot volksgezondheid. In dit kader is van belang de in voorbereiding zijnde wijziging van het Besluit radioapparaten 2016. Hierin zullen landelijke voorschriften worden gesteld ter beperking van de blootstelling van burgers aan elektromagnetische velden van radioapparaten.
In de Europese aanbeveling (1999/519/EG) ter bescherming van de bevolking tegen de mogelijke schadelijke effecten van elektromagnetische velden worden blootstellingslimieten gehanteerd die door de International Commission on Non-Ionizing Radiation (ICNIRP) zijn aanbevolen. Deze ICNIRP-blootstellingslimieten bevatten een ruime veiligheidsmarge, zodat ook rekening gehouden wordt met ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. In Nederland mogen de elektromagnetische velden niet boven deze limieten uit komen.
Om zorg te dragen dat de maximaal toegestane blootstelling voor elektromagnetische velden in heel Nederland uniform wordt toegepast worden de internationaal gehanteerde normen (die nu in de praktijk ook worden gehanteerd) vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Deze limieten gelden ook voor de small cells die zullen worden ingezet voor de uitrol van 5G. Met de vastlegging van deze normen in het Besluit radioapparaten wordt uitputtend dit vraagstuk geregeld en is het niet nodig om een weigeringsgrond met betrekking tot volksgezondheid in artikel 5c.3 op te nemen”.
Kortom de volksgezondheid wordt ook volledig buitenspel gezet omdat met de vastlegging van de ICNIRP normen dit vraagstuk uitputtend geregeld zou zijn. De overheid legt de ICNIRP norm als dictaat op en miskent alle andere onderzoeken. De overheid geeft hiermee misleidende informatie en maakt elke vorm van oppositie (bijvoorbeeld bij de rechter) m.b.t. gezondheid bij voorbaat onmogelijk. Dit is het buitenspel zetten van democratische processen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht