Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Stop 5G P.G.A. : van Avendonk
Plaats Eindhoven
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Omtrend:
'Men wil de uitrol van 5G door gemeenten verplichten'

De huidige situatie met 5G noodzaakt mij om deze brief aan u te richten.
Als volksvertegenwoordiger bent u beslissingsbevoegd en dus aansprakelijk volgens art. 6:162 BW voor uw eventuele goedkeuring van de (toekomstige) aanleg van het mobiele telecommunicatienetwerk 5G.

Dit netwerk wordt door commerciële partijen en hun politieke medestanders gepresenteerd als een noodzakelijke opschaling van het huidige 4G netwerk.
In tegenstelling tot de voorstanders van 5G zoals het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom en andere (commerciële) partijen, die stellen dat er geen enkel bewijs is voor gezondheidsschade door mobiele telecommunicatie, bewijzen de talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport (https://bioinitiative.org/) en het International EMF Scientist Apeal (https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal)
dat het wel degelijk schadelijk is. Daarom is het hanteren van het voorzorgprincipe een vereiste.
Als uw burger/kiezer is het mijn uitdrukkelijke wil conform art. 3:33 BW dat u iedere vorm van goedkeuring aan de aanleg, cq. uitbreiding van het 5G netwerk weigert.
Met dit schrijven bent u wetende van de schade, die 5G mij toe gaat brengen. Art. 7 en 8 van het Neurenberg-tribunaal* zijn glashelder; niet willen weten is strafbaar! Zo ook in art. 51 Wetboek van Strafrecht. Ik stel u daarom middels deze brief hoofdelijk aansprakelijk voor al mijn fysieke, psychische en financiële schade die voortvloeit uit een door u geaccordeerde aanleg van het 5G netwerk.
Ik verzoek u mij binnen een termijn van 21 dagen op onderstaand adres te schriftelijk te berichten of u meewerkt aan plaatsing van apparatuur betreffende 5G.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht