Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevrouw (mw Leonie Carree)
Plaats Meppel
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt' zijn óók:
burgers, flora en fauna, de natuur als geheel en het (leef) milieu.
Zij worden niet genoemd in het desbetreffende rijtje op de site; met hun belangen wordt dus (nog steeds) geen rekening gehouden.

Andere ministeries dan EZ&K zijn en worden niet betrokken terwijl 5G ook betrekking heeft op bijvoorbeeld Volksgezondheid; Binnenlandse Zaken en Veiligheid; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Infrastructuur en Milieu

De voorgenomen uitrol van 5G geschiedt op dit moment:
O.g.v. uitsluitend economische belangen; andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht, privacy en openbare orde en veiligheid) worden niet betrokken; er is dus geen sprake van een voorafgaande belangenafweging en al helemaal niet van een objectieve
Zonder voorafgaand wetenschappelijk langetermijnonderzoek
Tegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, artsen en milieuorganisaties in: zij pleiten voor een moratorium
Zonder de onderzoeksresultaten van kleinschalig (internationaal) wetenschappelijk onderzoek mee te nemen.
Zonder in acht name van het voorzorgsprincipe
Zonder in acht name van de onderzoeksbrief RIVM Bilthoven 2015
In strijd met de nederlandse grondwet, artikel 11 'recht op onaantastbaarheid van het lichaam'. Hele bevolkingsgroepen worden niet gehoord zolang overheidsconsultaties uitsluitend via Internet gaan. Dit terwijl het óók hun leefwereld betreft. Te denken valt daarbij aan ouderen, mensen die om welke reden dan ook geen internet hebben, mensen die om principiële en/of om gezondheidsredenen niet met beeldschermen willen of kunnen werken.