Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep

Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie de inzet van Individuele Plaatsing en Steun trajecten (IPS) voor de gemeentelijke doelgroep te bevorderen. De trajecten zijn erop gericht de arbeidsparticipatie van klanten met psychische aandoeningen te vergroten. Doel van het IPS-traject kan toeleiding naar regulier werk zijn, maar ook toeleiding naar een Beroeps Begeleidende Leerweg traject.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-08-2022
Einddatum consultatie 31-08-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13940
Onderwerpen Organisatie en beleid Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Minister verstrekt subsidie overeenkomstig deze regeling aan een GGZ-instelling voor een tot en met 14 december 2023 aangevraagd IPS-traject. De regeling heeft een subsidieplafond. Indien het traject ten tijde van de aanvraag reeds van start is gegaan, ligt de startdatum niet voor 1 januari 2022.
De GGZ-instelling dient door Kenniscentrum Phrenos te zijn gecertificeerd voor de modelgetrouwe toepassing van IPS.
De IPS-trajecten worden gesubsidieerd voor mensen die vallen onder de re-integratie-verantwoordelijkheid van gemeenten. Hiertoe behoren naast mensen met een bijstandsuitkering, eveneens mensen met een IOAW of IOAZ uitkering, alsook niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde effect is de duurzame baankansen van mensen uit de gemeentelijke doelgroep met psychische aandoeningen te vergroten door gemeenten te stimuleren deze IPS-trajecten aan te bieden.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de concept ministeriële regeling en concept toelichting gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen