Wijzigingsregeling SEEH 2020

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt op 3 punten gewijzigd. Het toegankelijker maken van de regeling, door middel van het subsidiëren van huurwoningen in gemengde VvE’s en het mogelijk maken dat de subsidie meerdere keren kan worden aangevraagd voor dezelfde woning. Hiermee zal het gebruik van de regeling naar verwachting toenemen. De derde wijziging is de tijdelijke verhoging van het SEEH subsidiepercentage van ongeveer 20% naar 30%.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-06-2020
Einddatum consultatie 07-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11019
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen raken burgers en bedrijven die een subsidie toegekend kunnen krijgen op grond van de SEEH in positieve zin, doordat het subsidiepercentage tijdelijk wordt verhoogd en doordat de subsidie toegankelijker wordt gemaakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze wijzigingen van de SEEH zijn er op gericht de reeds beschikbare subsidiegelden toegankelijker te maken. De administratieve lasten bij de SEEH bestaan uit de kosten van de informatieverplichtingen aan de overheid. Deze kosten doen zich alleen voor als iemand zelf besluit subsidie op basis van de SEEH aan te willen vragen. Er is dus geen sprake van een verplichting en de inspanning levert subsidie op.

Deze wijzigingsregeling verandert niets aan de lastendruk voor eigenaar-bewoners. De gevraagde aangegeven wijzigen namelijk niet voor eigenaar-bewoners. Voor verenigingen wijzigt het aanvraagproces wel, maar alleen in het geval zij besluiten om ook subsidie aan te vragen voor het aandeel huurwoningen in het gebouw. Er is geen sprake van een verplichting hiertoe.

Voor het milieu en de bouw- en isolatiebranche zullen deze wijzigingen een positief effect hebben, omdat het nog aantrekkelijker zal worden om gebruik te maken van de regeling. De verwachting is dan ook dat door deze wijziging de komende maanden meer woningen geïsoleerd zullen worden, dan in de huidige economische en corona situatie te verwachten is.

Waarop kunt u reageren

Er kan inhoudelijk worden gereageerd op de gehele regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Bron: wetten.overheid.nl